Facts about Finland
Finland Travel Destination
Lifestyle Finland
Information about Finland
MEK - Visit Finland Finnish Tourist Board
Sök
Sök
 
Kontaktupgifter
Respons

Forskning och statistik

En av CTFs uppgifter är att erbjuda statistik- och forskningsuppgifter om den turism som är destinerad till Finland. Uppgifterna behövs när marknadsföringen av turismen skall planeras och följas upp, likaså när tjänsterna skall utvecklas. Det är syftet med TUTKIMUKSET JA TILASTOT sidorna som endast är på finska eller engelska, sidorna består av fem olika delar: landsöversikter, inkvarteringsstatistik, CTFs undersökningar, ekonomiska effekter samt bibliotek - informationstjänst. Länkan till sidorna hittar ni på höger.

Finnish Design, Alvar Aalto vase with yellow tulips

Inledning till forskning och statistik -sidorna inom www.mek.fi på finska

Landsöversikter

Närmare information (på finska och/eller engelska) om hur marknadssituationen utvecklats på CTFs viktigaste marknadsområden - om marknadsområdets ekonomiska bakgrundssituation, om hur folk reser till utlandet i allmänhet samt om marknadssituationen ur Finlands synvinkel.

Inkvarteringsstatistik

På de här sidorna finns uppgifter om övernattningar hos inkvarteringsföretagen (på finska och/eller engelska).

Under punkten Kuukausitilasto (månadsstatistik) finns Statistikcentralens färskaste månadsuppgifter om övernattningarna hos inkvarteringsföretagen, ett meddelande utarbetat av Statistikcentralen samt CTFs översikt över hur turismen utvecklats. Den granskar hur övernattningarna hos inkvarteringsföretagen har förändrats.

Under punkten Asuinmaittain (enligt hemland) finns uppgifter om hur övernattningarna hos inkvarteringsföretagen fördelar sig enligt gästernas hemländer (37 länder eller grupper av länder). Uppgifterna anges månadsvis eller årsvis från och med år 1993.

Under punkten Alueittain ja kunnittain (regionvis och kommunvis) finns uppgifter om övernattningarna hos inkvarteringsföretagen fördelade enligt storregion, region, kommun och till och med turistcentrum. Uppgifterna anges månadsvis och säsongsvis för 24 olika länder.

Under punkten Hotelliyöpymiset (hotellövernattningar) finns uppgifter om hur övernattningarna på hotell utvecklats år för år ända från år 1971. Hotellövernattningarna är den enda inkvarteringsform som går att följa upp så här långt bakåt.

Under punkten Pohjoismainen vertailu (jämförelse mellan de nordiska länderna) framgår hur Finland placerar sig jämfört med de övriga nordiska länderna. Informationen finns både på månads- och årsnivå.

Moomin world in naantali, Finland (Copyright: Moomin Characters 2007 TM/Bulls & Dennis Livson)

CTFs undersökningar

CTF låter varje år göra flera undersökningar om turismen. Den mest omfattande bland dem är gränsintervjuundersökningarna som Statistikcentralen genomför. Gränsintervjuerna ger information om vilka motiv de turister som anländer till Finland har, om hur de tänker använda sin tid och sina pengar samt bl.a. också om vilka orsaker som ligger bakom resan. Undersökningsresultaten utgör grund bl.a. för marknadsspecifika strategier.

Varje år genomför CTF också en undersökning om antalet besökare på finländska turistmål. Dessutom låter CTF utföra marknadsundersökningar. Vid sidan av dem gör och låter CTF göra omfattande statistiska analyser om hur turismen till Finland har utvecklats och om vad den samhällsekonomiskt betyder för vårt land.

CTFs undersökningar omfattar fyra delar (alla endast på finska och/eller på engelska):

Gränsintervju
Antalet besökare på turistmålen
Undersökningar ämnesvis
CTFs publikationsserie

Gränsintervju
Gränsintervjuundersökningen har utförts sedan år 1998. Den klarlägger det totala antalet resor som utländska turister gör till Finland och tar reda på vissa grundläggande drag hos turisterna (hemland, syftet med resan, vistelsens längd, inkvarteringssätt, tidigare besök i Finland, penninganvändning, aktiviteter i Finland, resans planeringsskede samt erfarenheter av Finland).

Statistikcentralen har fattat ett beslut att avsluta Gränsintervjuundersökningen i slutet av 2012. Intervjuens resultat från året 2012 kommer att publiceras på CTFs sidor i maj-juni 2013.

Antalet besökare på turismålen
Undersökningen om antalet besökare har genomförts åren 1985-2007. Undersökningen innehåller uppgifter om antalet besökare på turistmålen fördelade enligt landskap och kommun och uppdelade i följande huvudkategorier: besöksmål för familjer och besöksmål knutna till fritidsaktiviteter, besöksmål förknippade med djur, fritidscentra och storevenemang, besöksmål förknippade med vetenskap och undervisning, besöksmål invid vägen samt butiker, utställningar, byggnader, museer, kloster och kyrkor.

Undersökningar ämnesvis
Här finns våra nyaste undersökningar och kartläggningar samlade och grupperade enligt CTFs grupper av huvudprodukter (sommar, vinter, kortsemester, konferens- och stimulansresor, Special Interest och välmående). Under punkt åtta finns dessutom sammandrag på finska av artiklar som ingått i utländska tidskrifter och som gäller forskning inom turistbranschen. Alla finns tyvärr endast på finska.
Summer activities in Finland, hiking in Koli scenery, drinking pause

CTFs publikationsserie
CTF publicerar varje år ett flertal undersökningar. Den mest omfattande är gränsintervjuundersökningen. Varje år görs också en undersökning om antalet besökare på turistmålen. Dessutom låter CTF göra marknadsundersökningar utomlands. Ytterligare görs omfattande statistiska analyser av hur turismen har utvecklats och av vilken betydelse den har.

Ekonomiska effekter

Den här sidan innehåller samlad information om turismens ekonomiska betydelse, omfattning och sysselsättningseffekter. Det omfattar resebalansen, satellitbokföring för turismen, grundläggande uppgifter om turismen på finska och engelska och hur bruttonationalprodukten (BNP), exporten av varor och tjänster samt inkomsterna från turismen har utvecklats åren 1992-2003 (tyvärr endast på finska och engelska).

Bibliotek - informationstjänst

CTF har ända från år 1973 upprätthållit ett vetenskapligt specialbibliotek för turistbranschen. Det fungerar som handbibliotek och stöder i första hand CTFs kunskapsbehov och verksamhet, men erbjuder informationstjänster även för andra professionella i branschen samt för forskare och massmedier. Biblioteket är öppet för utomstående enligt överenskommelse.

Begäran om informationstjänster kan sändas på blanketten för referens-/tilläggsuppgifter eller per e-post. Frågor av begränsad karaktär besvaras också per telefon. Bibliotekets materialdatabaser (en samlingsdatabas och en referensdatabas för inhemska artiklar om turistbranschen) är inte tillgängliga via Internet. Därför är det skäl att ta kontakt med biblioteket om man till exempel söker litteratur eller artikelhänvisningar i något visst ämne.

Kontaktuppgifter:
Centralen för turistfrämjande/biblioteket
Tölögatan 11, PB 625
00101 HELSINGFORS

Telefon 029 5058 000/biblioteket
Fax 029 5058 999
e-post: kirjasto(at)visitfinland.com
 
Uppdaterad 06/11/2013 Back Print
 
 
MEK - Visit Finland