MEK - Visit Finland Finnish Tourist Board
Sök
Sök
 
Kontaktupgifter
Respons

Jaakkos spalt 1/2013

Snart inleds stora förändringar inom turistbranschen och därför återgår jag till att skriva Jaakkos spalt några månader framåt.


INTEGRERING AV CTF I FINPRO

Syftet med spalterna är att ge branschen omfattande och direkt information för att risken för inkorrekt eller bristfällig information åtminstone ska minska.

Som de flesta redan säkert vet, reformeras Finpro rf:s verksamhet. De avgiftsbelagda konsulttjänster som Finpro erbjuder kommer att åtskiljas. Framöver erbjuder en registrerad förening tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (s.k. SGEI-tjänster, Services of General Economic Interest) som understöds av staten eftersom tillgången till sådana tjänster anses vara viktigt för samhället. Föreningens verksamhet omfattar också främjande av utländska investeringar (Invest in Finland). Reformen ska genomföras före sommaren 2014.

Som det nu ser ut sammanslås CTF:s verksamhet och Finpros ”allmännyttiga” del i september eller oktober 2014 och CTF läggs ned som ämbetsverk. CTF:s budget överförs till Finpro och används för främjande av turism, men den hålls även i fortsättningen åtskild från Finpros övriga budget. CTF:s hela nuvarande personal övergår till Finpro.

Dessa förändringar påverkar inte genomförandet av de planerade åtgärderna för turistmarknadsföring för 2014. De turistfrämjande åtgärderna fortsätter också 2015 och senare, och integreringen förväntas naturligtvis ge en del synergifördelar. Marknadsföringsnamnen ”Visit Finland” och ”Finland Convention Bureau” används fortsättningsvis inom Finpro.

I slutet av år 2013 utförs främst olika utredningar och under 2014 kan vi inleda besluts- och genomförandeprocessen i praktiken.

Jaakko Lehtonen
överdirektör
 
Uppdaterad 12/02/2013 Back Print
 
MEK - Visit Finland